Regulamentul OTT

Regulamentul OTT

Regulamentul de funcţionare a Oficiului de Transfer Tehnologic al Universităţii de Stat din Moldova

I. Misiune şi obiective

Oficiul de Transfer Tehnologic este parte componentă a Institutului de Cercetare şi Inovare şi este destinat dezvoltării capacităţii şi competenţelor de transfer tehnologic ale Universităţii de Stat din Moldova prin:

 • • consolidarea şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic în vederea diseminării, implementării şi transferului tehnologic al rezultatelor cercetării;
 • • monitorizarea transferului rezultatelor cercetării spre mediul industrial şi consilierea universitarilor în acest domeniu;
 • • acordarea de consiliere pentru protecţia proprietăţii intelectuale a rezultatelor ştiinţifice şi pentru crearea de start-up-uri sau spin-off-uri inovative.

Misiunea Oficiului de Transfer Tehnologic constă în facilitarea dezvoltarii, diseminării, protecţiei, transferului, licenţierii şi comercializării tehnologiilor, a invenţiilor şi a creaţiilor cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor Universităţii de Stat din Moldova.

Oficiul de Transfer Tehnologic este responsabil pentru gestionarea obiectelor de proprietate intelectuală a Universităţii de Stat din Moldova. Obiectivul este promovarea transferului de tehnologie de la USM pentru beneficiul societăţii, totodaţă fiind generator de venit în scopul sprijinirii continuie a activităţii de cercetare. Oficiul de Transfer Tehnologic are rolul de a sprijini departamentele academice, laboratoarele de cercetare ştiinţifică şi universitatea, în general, în toate problemele care implică proprietatea intelectuală.

II.Arii de acţiune şi responsabilităţi:

În domeniul inovării:

 • desfăşoară activităţi de protecţie a proprietăţii industriale;
 • realizează activităţi orientate către generarea, asimilarea şi valorificarea rezultatelor cercetării-inovării în sfera socioeconomică;
 • realizează lucrări de evaluare, rezumare tehnică şi audit tehnologic;
 • desfăşoară activităţi de informare, documentare şi de intermediere tehnică şi financiară;
 • asigură asistarea, monitorizarea şi evaluarea licenţelor, obiectul cărora este brevetul de invenţie;
 • realizează evidenţa rezultatelor cercetării;
 • ghidează şi asistă inventatorii la depunerea cererilor de brevet de invenţie şi alte OPI;
 • evalueaza potenţialul commercial al noilor OPI;

În domeniul transferului tehnologic:

 • asigură asistenţă metodologică a proiectelor de transfer tehnologic;
 • asigură atragerea de resurse financiare suplimentare prin colaborarea la diverse proiecte care vin să stimuleze creativitatea şi inovarea şi să consolideze capacitatea de inovare şi transfer tehnologic a organizaţiei (proiecte Erasmus+, Horison 2020, etc.);
 • organizează realizarea bazelor de date specializate;
 • oferă consultanţă şi asistenţă în organizarea companiilor start-up, a acordurilor privind transferul de materiale, a acordurilor de confidenţialitate, precum şi alte acorduri juridice;
 • asigură respectărea reglementărilor naţionale privind transferul tehnologic;
 • facilitează contactul dintre cercetători şi mediul de afaceri în vederea transferului tehnologic;
 • gestionarea şi medierea procesului de negociere a licenţelor;
 • organizează acţiuni specifice de promovare, pentru cunoaşterea rezultatelor cercetării-inovării (întâlniri de afaceri, standuri de prezentare, participarea la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale);
 • desfăşoară activităţi de editare a publicaţilor dedicate inovării şi transferului tehnologic şi organizează editarea de publicaţii electronice;
 • dezvoltă infrastructura oficiului de transfer tehnologic;
 • asigură valorificarea invenţiilor şi a ideilor inovative;
 • elaborează baze de date publice şi cercetări documentare;
 • elaborează studii şi cercetări de piaţă, studii de fezabilitate şi planuri de afaceri;
 • desfăşoară activităţi de consultanţă privind organizarea firmelor inovative şi a afacerilor.

În domeniul instruirii de specialitate:

 • realizează cursuri de instruire în managementul inovării şi de conducere a întreprinderilor inovative;
 • organizează seminare, vizite de studiu, stagii de pregătire; editează documentaţiile suport, cum sunt: ghiduri, metodologii, pliante etc.;
 • asigură instruirea pentru utilizarea surselor de informare specifice.

În domeniul imaginii şi comunicării:

 • organizează acţiuni promoţionale cum sunt: conferinţe de presă, manifestări ştiinţifice şi de promovare comercială, publicitate, reclamă şi editarea de materiale şi obiecte pentru marcarea evenimentelor;
 • editează publicaţii în acest domeniu;
 • realizează diseminarea de informaţii în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi a transferului tehnologic;
 • organizează întâlnirile între potenţialii parteneri, incluzând favorizarea accesului la expertiză calificată;
 • organizează informarea clienţilor potenţiali despre tehnologiile disponibile, despre posibilităţile de valorificare, despre avantajele implementării elaborărilor ştiinţifice.

III.Organizare

Activitatea Oficiului de Transfer Tehnologic este condusă de un Administrator, numit de Rectorul USM.

Activitatea OTT se desfăşoară în conformitate cu Planul anual de activitate, elaborat de administrator şi aprobat de Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică.

Administratorul OTT întocmeşte şi prezintă Rectorului, Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică şi, la solicitare, Comisiei Senatului pentru ştiinţă, Consiliului de Administraţie sau altor structuri organizaţionale din cadrul USM, rapoarte cu privire la promovarea şi valorificarea realizărilor şi rezultatelor din activitatea de inovare şi transfer tehnologic, împreună cu măsurile necesare pentru îmbunătăţirea continuă a gradului de valorificare a acestor realizări şi rezultate.

IV.Legături funcţionale

OTT se subordonează Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică a USM.

În exercitarea atribuţiilor sale, OTT are relaţii directe de colaborare cu consiliile din structura administrativă a Universităţii, cu facultăţile, decanatele, departamentele şi compartimentele funcţionale din Universitate.

OTT al USM colaborează cu Agenţia de Transfer Tehnologic a RM, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Camera de Comerţ şi Industrie a RM şi cu alte organisme şi organizaţii naţionale sau internaţionale de profil în vederea realizării misiunii şi obiectivelor sale.

Prezentul regulament se aprobă în şedinţa Senatului USM din data de 26.04.2016 şi intră în vigoare din ziua semnării acestuia.