Politica de Proprietate Intelectuala si TT

Politica de Proprietate Intelectuala si TT

Politica Instituţională de Proprietate Intelectuală
şi Transfer Tehnologic a Universităţii de Stat din Moldova

Argumentare

Crearea unei politici de proprietate intelectuală clare trebuie să fie bazată pe următorii piloni:

 • definirea unei politici interne clare de proprietate intelectuală, care ar stabili reguli pentru profesori, cercetători şi studenţi în legătură cu orice proprietate intelectuală posibilă generată în activitatea lor, inclusiv divulgarea şi publicarea, transferul de proprietate şi acordurile cu o terţă parte, precum şi oferirea remunerării şi specificarea consecinţelor nerespectării regulilor, pentru a asigura aderarea la politica stabilită;
 • definirea unei politici cu privire la activităţile de colaborare şi la contractele de cercetare, care ar delinea şi reglementa proprietatea şi utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, compatibilă cu misiunea şi activitatea tuturor părţilor. Problema drepturilor de proprietate intelectuală trebuie clarificată cât mai devreme posibil în procesul de încheiere a unui contract sau a unui proiect de cercetare. Acest fapt este relevant mai ales când ele se desfăşoară în cadrul unei colaborări ale cărei rezultate – pozitive sau negative – determină, în cazul pozitiv, obţinerea şi distribuirea drepturilor morale şi patrimoniale sau, în cazul negativ, definesc responsabilităţile individuale referitoare la neîndeplinirea obiectivelor;
 • definirea unei politici de transfer de cunoştinţe care ar permite stabilirea, pe de o parte, a uni cadru pentru comercializare a obiectelor de proprietate intelectuală care au fost create şi distribuite şi, pe de altă parte, reguli specifice pentru împărţirea veniturilor generate de activităţile de transfer al cunoştinţelor, care trebuie abordate prin prisma scopului instituţional al unei universităţi.

Necesitatea unei politici de proprietate intelectuală la Universitatea de Stat din Moldova este exprimată în felul următor:

 • Pentru a apăra interesele globale ale universităţii în administrarea activităţilor de cercetare prin cooperare şi de transfer al inovaţiilor.
 • Beneficii semnificative pot fi generate de activitatea de cercetare şi dezvoltare.
 • Există câteva părţi interesate în procesul de cercetare şi dezvoltare, fiecare dintre ele contribuind la generarea şi exploatarea proprietăţii intelectuale.

Acestea includ:

 • Universităţile;
 • cercetătorii/inventatorii;
 • studenţii;
 • sponsorii cercetărilor;
 • partenerii industriali;
 • organizaţiile de mediere (OTT);
 • organizaţiile ce exploatează proprietatea intelectuală a Universităţii (licenţiaţii);
 • investitorii, alţii.

I. Introducere

Universitatea de Stat din Moldova recunoaşte necesitatea de a încuraja aplicarea în practică şi utilizarea economică a rezultatelor cercetărilor desfăşurate la Universitate pentru beneficiul societăţii; prin urmare, adoptă următoarea Politică Instituţională de Proprietate Intelectuală şi Transfer Tehnologic.

Prezenta Politică se referă la proprietatea, protecţia, exploatarea comercială şi transferul tehnologic a Proprietăţii Intelectuale create de Cercetătorii Universităţii de Stat din Moldova în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu sau a unor activităţi la Universitate. Acest document stabileşte regulile Universităţii pentru cooperarea cu organizaţii industriale şi de afaceri şi oferă reguli de orientare privind împărţirea beneficiilor economice rezultate din comercializarea şi transferul tehnologic al Proprietăţii Intelectuale.

Prezenta Politică are următoarele obiective:
1.  Promovarea, încurajarea şi susţinerea investigaţiilor şi cercetărilor ştiinţifice.
2.  Asigurarea siguranţei legale în activităţile de cercetare şi în relaţiile bazate pe transfer tehnologic cu terţe părţi;
3.  Stabilirea procedurilor Universităţii de indentificare a Proprietăţii Intelectuale, de preluare a drepturilor de proprietate asupra ei, de protecţie şi comercializare a acesteia;
4. Asigurarea protecţiei eficiente şi oportune şi a managementului Proprietăţii Intelectuale;
5.  Facilitarea înregistrării, monitorizării şi menţinerii portofoliului de Proprietate Intelectuală al Universităţii;
6.  Asigurarea distribuirii echitabile şi juste a beneficiilor economice obţinute în urma comercializării şi transferului tehnologic al Proprietăţii Intelectuale, ţinând cont de contribuţia Inventatorilor, a Universităţii şi a altor părţi interesate relevante;
7.  Îmbunătăţirea reputaţiei Universităţii ca instituţie academică de cercetare şi ca membru al societăţii, precum şi a reputaţiei Cercetătorilor, aducând rezultatele cercetărilor spre uzul şi beneficiul publicului.
Prezenta Politică se conformează în totalitate cadrului legislativ naţional cu privire la Proprietatea Intelectuală şi a Transferul tehnologic.
II. Definiţii
Acordul  de  cercetare  se poate referi la Acord de prestare a serviciilor de cercetare, Acord de cercetare şi dezvoltare prin cooperare, Acord de transfer al materialelor, Acord de confidenţialitate, Acord de consultanţă sau orice alt tip de acord ce priveşte cercetarea desfăşurată de Cercetători şi/sau Proprietatea Intelectuală creată la Universitatea de Stat din Moldova.
Cercetători înseamnă:
1.  persoane angajate de Universitatea de Stat din Moldova, incluzând studenţi, angajaţi şi personal tehnic;
2.  studenţi, incluzând studenţi în ciclul de licenţă, masterat şi doctorat;
3.  orice persoane, inclusiv savanţii aflaţi în vizită,
care utilizează resursele Universităţii şi îndeplinesc orice sarcină de cercetare la Universitatea de Stat din Moldova sau participă în alt mod în proiecte de cercetare administrate de Universitatea de Stat din Moldova, inclusiv cele finanţate de sponsori externi.
Cercetător  aflat  în  vizită  înseamnă persoană  ce este  asociată cu Universitatea de Stat din
Moldova,  fără  a  fi  angajat  sau  student.  „Cercetători  aflaţi  în  vizită”  pot  fi  vizitatorii  academici, persoanele cu titluri onorifice şi personalul cu funcţii onorifice.
Comercializare  înseamnă orice formă de exploatare a Proprietăţii Intelectuale, incluzând vinderea, licenţierea, exploatarea internă în Universitate şi comercializarea prin intermediul unei întreprinderi spin-off.
Drepturi  de  Proprietate  Intelectuală  (Drepturi  PI)  înseamnă drepturile de proprietate şi drepturile asociate cu Proprietatea Intelectuală, incluzând brevete de invenţie, modele de utilitate, noi soiuri de plante, design-uri, mărcile comerciale, topografiile, know-how-urile, secretele comerciale şi toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, precum şi dreptul de autor, înregistrat sau neînregistrat, cuprinzând şi cererile sau dreptul de a le depune, împreună cu toate extensiile şi înnoirile lor, şi, în fiecare caz individual, toate drepturile sau formele de protecţie cu efect echivalent sau similar oriunde în lume.
Inventator înseamnă Cercetătorul care a contribuit la crearea Proprietăţii Intelectuale şi care întruneşte condiţiile statului de inventator conform legislaţiei Republicii Moldova.
Lucrări  protejate  prin  dreptul  de  autor  înseamnă lucrări literare, ştiinţifice şi artistice, incluzând publicaţii universitare, cărţi ştiinţifice, articole, suporturi de curs, compoziţii muzicale, filme, prezentări şi alte materiale sau lucrări, altele decât programe de calculator, care se califică sub protecţia legii cu privire la drepturile de autor.
Proprietate  Intelectuală  înseamnă invenţii, tehnologii, dezvoltări, îmbunătăţiri, materiale, compuşi, procese şi toate celelalte rezultate ale cercetărilor şi proprietăţi tangibile ale cercetărilor, inclusiv programe de calculator şi alte lucrări protejate prin dreptul de autor.
Resurse  universitare  înseamnă orice formă de fonduri, dotări sau resurse, incluzând echipament, consumabile şi resurse umane acordate de universitate în mod direct sau indirect.
Spin-off  înseamnă o companie înfiinţată pentru a exploata Proprietatea Intelectuală creată la Universitatea de Stat din Moldova.
Transfer tehnologic  înseamnă transmiterea abilităţii de a produce o tehnologie de la un grup la altul, confirmată prin demonstrarea executării ce corespunde cerinţelor stabilite.
III. Sfera de acţiune a Politicii
3.1.  Această Politică va fi aplicată asupra tuturor obiectelor de proprietate intelectuală create la Universitatea de Stat din Moldova şi asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asociate cu acestea.
3.2.  Această Politică va fi aplicată asupra tuturor Cercetătorilor care au stabilit raporturi legale cu Universitatea de Stat din Moldova conform cărora se obligă să respecte această Politică. Un astfel de raport legal poate apărea drept urmare a unor prevederi legale, a unui acord colectiv sau a unui acord individual.
3.3.  Prezenta Politică nu va fi aplicată în cazurile în care Cercetătorul a încheiat cu Universitatea de Stat din Moldova un acord care prevede contrariul înainte de intrarea în vigoare a Politicii.
IV. Aspecte juridice cu privire la statutul de Cercetător
4.1.  Persoana ce exercită autoritatea de angajare în numele Universităţii va asigura ca în contractul de angajare sau în alt acord ce stabileşte orice tip de raport de angajare între Universitate şi Cercetător să existe o prevedere ce plasează cercetătorul sub acţiunea Politicii.
4.2.  Doctoranziilor ce se înscriu în programe de cercetare doctorală li se va solicita la înscriere să semneze un acord prin care se obligă să respecte această Politică.
4.3.  Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova va asigura ca Cercetătorii ce nu sunt angajaţi la Universitate, adică Cercetătorii aflaţi în vizită, să semneze, înainte de a începe activitatea de cercetare, un acord prin care se obligă să respecte această Politică şi un acord de cedare a proprietăţii asupra obiectelor de PI create de ei în cursul activităţilor ce decurg din asocierea lor cu Universitatea.
4.4.  În cazuri speciale, în pofida p. 4.3., ar putea fi necesare nişte acorduri speciale pentru a satisface obligaţiile anterioare ale Cercetătorilor aflaţi în vizită. Orice acorduri de acest gen, care vor fi solicitate, vor fi evaluate de către Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică şi aprobate de către Rectorul USM.
4.5. Acorduri speciale ar putea fi necesare pentru activităţile de cercetare desfăşurate de un Cercetător angajat la Universitate, dar care activează în altă instituţie în caliate de cercetător-vizitator. În astfel de cazuri, Cercetătorul ar putea fi obligat de către o terţă parte să semneze un document care ar putea afecta drepturile de PI ale Universităţii. Pentru a evita orice dispute ulterioare, Cercetătorului nu i se permite să semneze astfel de documente fără aprobarea scrisă a Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică. Aprobarea nu va fi refuzată în cazul în care drepturile de PI ale Universităţii nu sunt afectate. Dacă documentul afectează drepturile de PI ale Universităţii, aceasta va iniţia negocieri pentru a încheia un acord cu terţa parte, conform celor scrise în Secţiunea 5.
4.6.  Drepturile şi obligaţiile prevăzute de această Politică vor fi valabile şi după încetarea studiilor sau serviciului la Universitatea de Stat din Moldova.
V. Finanţarea externă, cercetarea în colaborare cu terţe părţi
5.1.  Este responsabilitatea Cercetătorului să se asigure că, înainte de a începe o activitate de cercetare în colaborare cu o terţă parte, termenii şi condiţiile cooperării să fie stabiliţi într-un acord scris (denumit în continuare Acord de Cercetare).
5.2. Cercetătorii nu vor avea dreptul de a încheia un Acord de de Cercetare/Cooperare cu o terţă parte în numele Universităţii de Stat din Moldova dacă nu au fost autorizaţi de către Rectorul USM.
5.3. Persoanele ce acţionează din partea şi în numele Universităţii vor depune toate eforturile necesare la negocierea acordurilor şi semnarea contractelor care ar putea afecta drepturile de PI ale Universităţii.
5.4.  În unele cazuri, este posibilă încheierea unor Acorduri de Cercetare cu sponsori externi sau cu alte terţe părţi, ce prezintă excepţii de la prevederile acestei Politici, dar care ar putea fi favorabilă pentru Universitate.
5.5. În dependenţă de contribuţia intelectuală şi financiară relativă a Universităţii şi a terţei părţi la crearea Proprietăţii Intelectuale, ar putea fi adecvat ca fiecare parte cooperantă să obţină anumite drepturi asupra PI şi/sau să împartă veniturile generate prin comercializarea acesteia.
5.6.  În absenţa unui contract de tipul celui descris în p.5.1., politica Universităţii prevede distribuirea drepturile de PI între părţile cooperante într-o proporţie ce reflectă proporţia contribuţiei lor la crearea Proprietăţii Intelectuale.
5.7. Pentru a le permite părţilor cooperante să stabilească proporţiile menţionate în p. 5.6. şi pentru a preveni disputele ulterioare, este indicat ca părţile să ţină evidenţa, în mod regulat şi detaliat, a tuturor activităţilor de cercetare desfăşurate, în documente semnate de toate părţile.
5.8. Acordul menţionat în p.5.1. va include, inter alia, prevederi referitoare la următoarele:
5.8.1.  PI şi drepturile asociate ei care existau la Universitate înaintede încheierea acordului;
5.8.2.  PI şi drepturile asociate PI ce decurg din activităţile de cercetare descrise în acord, după încheierea acestuia;
5.8.3. Clauze de confidenţialitate;
5.8.4. Termenii dezvăluirii publice;
5.8.5. Alte prevederi relevante.
5.9. Orice prevedere a unui Acord de Cercetare referitoare la confidenţialitate cu intenţia de a amâna dezvăluirea publică, în scop de protecţie, nu trebuie să aibă efect pe o perioadă mai mare de de 12 luni din momentul în care partea în cauză a fost anunţată de intenţia de publicare.
5.10. Înainte de semnare, o copie completă a tuturor acordurilor propuse şi a altor prevederi legale cu privire la drepturile de PI ale Universităţii va fi prezentată pentru aprobare Rectorului USM.
VI. Dreptul de proprietate asupra PI
6.1. Angajaţii Universităţii de Stat din Moldova
6.1.1. Toate drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale elaborate sau create de un angajat al Universităţii de Stat din Moldova în cadrul atribuţiilor de serviciu aparţine, în general, în mod automat, Universităţii, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1609 din 31.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate industrială create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu.
6.1.2. Dacă un angajat al Universităţii crează un obiect de Proprietate Intelectuală în afara atribuţiilor de serviciu, dar cu utilizare considerabilă a resurselor Universităţii, se va considera că el/ea a acceptat să transfere Universităţii drepturile de PI asupra acestui obiect de PI din considerentul utilizării resurselor Universităţii. În general, utilizarea bibliotecii, a dotărilor disponibile pentru publicul larg şi utilizarea ocazională a echipamentului de oficiu personal şi a personalului oficiului ar putea să nu fie considerate drept utilizări considerabile.
6.1.3. Proprietatea Intelectuală de tipul celei descrise în Paragraful 6.1.1. creată în cadrul sau ca urmare a unei cercetări finanţate sau a altui tip de acord cu o terţă parte va aparţine iniţial Universităţii, iar drepturile de proprietate vor fi determinate în conformitate cu termenii acestui acord (conform Secţiunii 5).
6.1.4. Secţiunea 6.1. va fi aplicată asupra studenţilor angajaţi la Universitate.
6.2. Angajaţii ce desfăşoară activităţi de cercetare în alte instituţii
6.2.1. Drepturile asociate Proprietăţii Intelectuale care a fost creată în timpul unei vizite academice a unui angajat al Universităţii la alta instituţie vor fi reglementate de un acord între Universitate şi cealaltă instituţie (conform Paragrafului 4.5.). În cazul în care drepturile de PI ale Universităţii nu sunt afectate, atunci PI creată în timpul vizitei va aparţine celeilalte instituţii, dacă acordul nu prevede altceva.
6.3. Persoane ce nu sunt angajate la Universitate
6.3.1.  Cercetătorii aflaţi în vizită sunt solicitaţi să transfere Universităţii orice Proprietate Intelectuală pe care o creează în cadrul activităţilor ce decurg din asocierea lor cu Universitatea de Stat din Moldova. Aceste persoane vor fi tratate ca şi angajaţii Universităţii pentru scopurile acestei Politici.
6.4. Studenţi
6.4.1. Studenţii care nu sunt angajaţi la Universitate vor deţine Proprietatea Intelectuală pe care o creează în decursul studiilor şi drepturile de PI asociate. Totuşi, următoarele excepţii vor fi aplicate:
6.4.1.1.  Dacă unui student i se oferă o bursă finanţată de către o terţă parte, conform unui acord separat, potrivit căruia terţa parte are dreptul asupra Proprietăţii Intelectuale create în decursul perioadei de finanţare, atunci studentul trebuie să accepte ca Proprietatea Intelectuală să aparţină mai intâi Universităţii, iar proprietatea va fi determinată mai apoi, conform termenilor acordului încheiat cu terţa parte.
6.4.1.2.  Proprietatea Intelectuală creată de studenţi în cadrul sau ca urmare a unei cercetări finaţate de sau unui acord cu o terţă parte ca aparţine iniţial Universităţii, iar proprietatea va fi determinată mai apoi, conform termenilor acordului încheiat cu terţa parte.
6.4.1.3.  Dacă un student creează Proprietate Intelectuală cu o utilizarea considerabilă a Resurselor Universităţii pentru cercetarea sa, se va considera că el sau ea a acceptat să transfere drepturile de PI asupra acestei Proprietăţi Intelectuale Universităţii, din consideraţăe pentru utilizarea Resurselor USM.
6.4.1.4. Universitatea va revendica drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale create în cadrul activităţii de cercetare a doctoranzilor.
6.4.2. Studenţilor li se va oferi opţiunea de a ceda drepturile de PI Universităţii şi vor beneficia de aceleaşi drepturi ca şi orice angajat Inventator, conform prevederilor acestei Politici. În asemenea cazuri, studenţii vor urma procedurile descrise în acestă Politică.
6.5. Toare drepturile în cazul lucrărilor protejate prin Drepturi de Autor sunt deţinute de către creatorii lor, indiferent de utilizarea Resurselor Universităţii. Lucrările protejate prin drepturi de autor care au fost comandate de către Universitate sau care au fost dezvoltate în cadrul unei cercetări sponsorizate sau unui alt fel de acord cu o terţă parte vor constitui o excepţie şi se va ţine cont de prevederile acestor acorduri.
6.6.  Dacă Universitatea nu are posibilitatea sau decide să nu exploateze orice Proprietate Intelectuală asupra căreia are drepturi, ea va trebui să anunţe imediat Inventatorul (Inventatorii). Notificarea va fi făcută cu cel puţin o lună înaintea oricărui act sau oricărei omisiuni intenţionate care ar putea împiedica obţinerea protecţiei. În asemenea cazuri, Inventarorul (Inventatorii) vor avea opţiunea de a dobândi drepturile de PI asociate; cu toate acestea, Universitatea ar putea revendica o parte din veniturile oricărei exploatări ulterioare a Proprietăţii Intelectuale până la punctul în care Universitatea îşi va compensa cheltuielile suportate în legătură cu protecţia şi comercializarea PI menţionate. Universitatea mai are dreptul de a cere o licenţă non-exclusivă perpetuă, în scop de cercetare, fără dreptul la exploatare comercială şi sublicenţiere. Universitatea mai poate să revendice 15% din orice venit net obţinut de Inventator (Inventatori) prin comercializarea Proprietăţii Intelectuale. Universitatea nu va reţine sau amâna fără motiv cedarea drepturilor de PI Invenatorului (Inventatorilor); totuşi, Universitatea îşi rezervă dreptul de a amâna exploatarea dacă este în interesele sale să procedeze astfel.
6.7. Cererile de cesiune a drepturilor de la Universitate la Inventator (Inventatori) sau la altă terţă parte vor fi depuse, în primă instanţă, la Institutul de Cercetare şi Inovare al USM şi vor fi aprobate, cu avizul Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică, de către Rectorul USM.
VII. Conflict de interese şi confidenţialitate
7.1. Un Cercetător, în calitate de angajat al Universităţii de Stat din Moldova, trebuie să-şi dedice timpul şi contribuţia intelectuală educaţiei, cercetării şi programelor academice ale Universităţii.
7.2.  Este responsabilitatea fiecărui Cercetător să se asigure că acordurile cu terţe părţi nu sunt în conflict cu obligaţiile lor faţă de Universitate şi în raport cu acestă Politică. Această prevedere se va aplica, în special, aspura consultanţei private sau a altor acorduri de serivicii de cercetare încheiate cu terţe părţi. Fiecare Cercetător trebuie să facă cunoscute obligaţiile sale faţă de Universitate celor cu care încheie astfel de acorduri şi trebuie să se asigure că ei au la dispoziţie o copie a acestei Politici.
7.3. Cercetătorii trebuie să păstreze secretele de afaceri ale Universităţii de Stat din Moldova. În termenii acestei Politici, inter alia, orice fapt, informaţie, soluţie sau date legate de cercetările desfăşurate la Universitate ale căror dezvăluire publică sau dobândire şi exploatare de către persone neautorizate ar putea afecta sau pune în pericol interesele financiare, economice sau comerciale legitime ale Universităţii vor fi calificate drept secrete de afaceri. Cercetătorii vor acorda toată atenţia cuvenită prevederilor de confidenţialitate în comunicarea lor cu terţe părţi.
7.4. În cazul unor îndoieli cu privire la conflicte de interese sau chestiuni de confidenţialitate, Cercetătorilor li se recomandă să se consulte cu responsabilul de managementul Proprietăţii intelectuale a USM.
7.5.  Cercetătorii vor raporta imediat orice conflict de interese posibil sau existent responsabilului de managementul Proprietăţii intelectuale a USM pentru a găsi o soluţie satisfăcătoare pentru toate părţile implicate.
VIII.  Identificarea,  dezvăluirea,  comercializarea  Proprietăţii  Intelectuale  şi  Transferul Tehnologic
8.1.  Universitatea de Stat din Moldova îşi încurajează Cercetătorii să identifice rezultatele cercetărilor care au o potenţială valoare comercială sau posibilităţi de transfer tehnologic şi care ar putea spori reputaţia Universităţii prin intermediul aducerii lor în uzul şi beneficiul societăţii.
8.2. Mecanisme (sau metode) de transfer tehnologic:
Dezvoltarea  subcontractată  a  produselor  –  mecanism  de  transfer  tehnologic  în  care  un
beneficiar comandă proiectul produsului la o firmă specializată de proiectare.
Consulting  –  mecanism de transfer tehnologic intensiv de tip “serviciu”, utilizat fie pentru a realiza analize, studii, recomandări tehnologice pentru receptor, fie pentru a spori competenţele şi calificările receptorului de consulting.
Programele de cercetare în cooperare sunt un mecanism de transfer tehnologic care poate fi utilizat pentru a amplifica acţiunile comune ale tuturor părţilor participante.
Brevetare  şi  licenţiere  –  mecanisme de transfer tehnologic extrem de codificat (prin documente).
Transferul  de  documente  este un mecanism de transfer tehnologic intens codificat, rareori utilizat singur. Poate include documente foarte diverse, precum scheme de fluxuri tehnologice, schiţe de maşini sau utilaje, documente în contractul de know-how etc.
Vânzarea sau cumpărarea de produse sau servicii este un mecanism de transfer tehnologic ce include vânzarea, achiziţia şi importul de mijloace de producţie: maşini şi echipamente pentru fabricarea produselor.
Instruirea  personalului  este un mecanism de transfer tehnologic de tip “serviciu”, utilizat pentru transferarea de abilităţi şi competenţe între participanţii la transfer.
Transferul  de  personal  este un mecanism de transfer tehnologic care contribuie la dinamismul tehnologic şi economic al unei regiuni.
Cooperarea în cercetarea fundamentală este un mecanism de transfer tehnologic desfăşurat în cooperarea dintre firmele bazate pe cunoştinţe ştiinţifice şi mediul academic.
Cooperarea  în  cercetarea  aplicativă  este un mecanism de transfer tehnologic ce se realizează între firmele noi (start-up) şi universităţi.
Alte  mecanisme  ar  putea  fi:  programe de schimb, schimburi de personal specializat, cercetare inovativă în companii mici, acorduri de testare a serviciilor, acorduri de transfer de materiale, diseminare de informaţie prin conferinţe tehnice, târguri comerciale, etc.
8.3. Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” şi Oficiul de Transfer Tehnologic al Institutului de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova sunt responsabile pentru protecţia şi comercializarea Proprietăţii Intelectuale a Universităţii. Inventatorul (Inventatorii) vor fi consultaţi în fiecare fază a procedurii.
8.4.  Cercetătorii ale căror rezultate ar putea deveni subiectele unui obiect de proprietate intelectuală vor fi solicitaţi să prezinte în scris o schiţă a publicaţiilor ce conţin rezultate ştiinţifice Şefului Departamentului relevant înainte de a le publica şi va trebui să afirme, în scris, că, potrivit cunoştinţelor lor, aceste lucrări nu conţin rezultate pentru care s-ar putea obţine protecţie sau care ar putea fi exploatate.
8.5.  Cercetătorii, adică angajaţii, studenţii şi Cercetătorii aflaţi în vizită, sunt obligaţi să dezvăluie orice Proprietate Intelectuală care intră sub incidenţa Secţiunii VI a prezentei Politici Secţiei „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice”.
8.6.  Lucrările protejate prin drepturi de autor vor fi excluse din obligaţia de dezvăluire stabilită în paragraful 8.3, cu excepţia celor care au fost create în cadrul desfăşurării unei cercetări finanţate sau a altui acord cu o terţă parte.
8.7.  Întrucât protejarea şi comercializarea reuşită a Proprietăţii Intelectuale poate să depindă de administrarea promptă şi eficientă, Inventatorii sunt solicitaţi să dezvăluie orice Proprietate Intelectuală cu potenţial de exploatare din momentul în care devin conştienţi de ea. Dezvăluirea trebuie făcută în formă scrisă, completînd Formular de Dezvăluire a Proprietăţii Intelectuale, disponibil la Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM şi pe site-ul Oficiului de Transfer Tehnologic.
8.8. Inventatorii vor dezvălui în întregime toate activităţile de cercetare şi rezultatele relevante pentru Proprietatea Intelectuală şi vor pune la dispoziţie informaţie despre ei înşile, în special, despre proporţia în care au contribuit la crearea Proprietăţii Intelectuale şi circumstanţele în care a fost creată aceasta. Descrierea detaliată a Proprietăţii Intelectuale va fi prezentată în aşa mod, încât activitatea de invenţie şi noutatea acesteia, precum şi susceptibilitatea aplicaţiei industriale să fie explicite şi clare pentru un expert în domeniu.
8.9.  În cazul dezvăluirii incomplete, formularul poate fi returnat Inventatorului (Inventatorilor), solicitând informaţii suplimentare. Data dezvăluirii va fi aceea la care Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institului de Cercetare şi Inovare al USM va primi dezvăluirea completă, semnată de toţi Inventatorii.
8.10.  În cazul în care un inventator nu este sigur că Proprietatea Intelectuală intră sub incidenţa Paragrafului 6, atunci el trebuie să depună formularul de dezvăluire la Secţia „Protecţie şi valorificare a elaborărilor ştiinţifice” a Institului de Cercetare şi Inovare al USM pentru considerare înainte de a face devăluirea publică a Proprietăţii Intelectuale.
8.11.  Dezvăluirea prematură ar putea compromite protecţia şi comercializarea Proprietăţii Intelectuale. Pentru a evita pierderea oricăror potenţiale beneficii, Cercetătorii sunt solicitaţi să depună eforturi rezonabile pentru a identifica Proprietatea Intelectuală în stadiile incipiente ale procesului de dezvoltare şi să examineze posibilele consecinţe ale dezvăluirii publice.
8.12.  După dezvăluirea completă a informaţiei relevante, Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va înregistra Proprietatea Intelectuală în registrul său.
8.13. Secţia „Protecţie şi valorificare a elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va determina dacă există acorduri ce prevăd împărţirea drepturilor de PI sau alte obligaţii care le anuleză pe cele stabilite în prezenta Politică. Prevederile Acordurilor de Cercetare menţionate ar putea necesita cedarea anumitor drepturi de PI, în totalitate sau în parte. În cazul cesiunii, procedura de protejare şi comercializare va fi reglementată de un acord separat încheiat între Universitate şi celelalte părţi implicate. În toate celelalte cazuri va fi aplicată procedura descrisă în această politică.
8.14.  Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va anunţa Şeful Departamentului relevant despre toate dezvăluirile. Notificarea înclude un scurt abstract despre Proprietatea Intelectuală şi numele Inventorului (Inventatorilor).
8.15.  După data dezvăluirii, Secţia „Protecţie şi valorificare a elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va începe imediat evaluarea Proprietăţii Intelectuale. Primul pas va fi o pre-evaluare cu scopul de a identifica obstacolele majore care ar stingheri protejarea şi comercializarea Proprietăţii Intelectuale. În baza rezultatelor pre-evaluării, se va determina dacă Proprietatea Intelectuală ar trebui protejată şi exploatată şi o recomandare în acest sens va fi înaintată Prorectorului pentru avtivitatea ştiinţifică. Această recomandare va fi înaintată timp de 30 de zile de la data dezvăluirii. Decizia finală va fi luată timp de 50 de zile de la data dezvăluirii.
8.16. Inventatorul (Inventatorii) vor fi informaţi despre decizie în formă scrisă. Dacă Universitatea decide să nu comercializeze Proprietatea intelectuală dezvăluită, atunci prevederile Pragrafului 6.6. se vor aplica.
8.17.  Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va desfăşura o evaluare completă a Obiectului de Proprietate Intelectuală, oferind deosebită atenţie posibilelor metode de protecţie ale acestora şi oportunităţilor de comercializare.
8.18.  Inventatorul (Inventatorii) va (vor) coopera îndeaproape cu Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM, cu persoana responsabilă ce se ocupă de brevetare. Inventatorul (Inventatorii) este solicitat (sunt solicitaţi) să ofere asistenţă, într-o măsură rezonabilă, la protejarea şi exploatarea comercială a Proprietăţii Intelectuale, furnizând informaţii, participând la şedinţe şi oferind sfaturi în legătură cu dezvoltarea ulterioară.
8.19. Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va începe, în timp rezonabil, procesul de dobândire a protecţiei legale, dacă aceasta e necesară, şi va depune toate eforturile necesare pentru obţinerea protecţiei. Dezvăluirea publică a rezultatelor cercetării făcută înainte de a obţine dreptul de prioritate cu privire la o aplicaţie specifică a Proprietăţii Intelectuale ameninţă protecţia adecvată a drepturilor de PI asociate. Prin urmare, Inventatorul (Inventatorii) sunt solicitaţi să evite dezvăluirea publică a rezultatelor cercetării înainte de a depune cererea de protecţie. Universitatea ca încerca să evite orice întârziere în publicare.
8.20.  Oficiul de Transfer Tehnologic al Institutului de Cercetare şi Inovare împreună cu Inventatorul (Inventatorii) vor determina o strategie adecvată de comercializare sau un mecanism de Transfer tehnologic în cadrul procesului de evaluare. Strategia va schiţa sarcinile fiecărei părţi implicate în procesul de comercializare sau de Transfer tehnologic şi va stabili termenul limită pentru fiecare acţiune în parte.
8.21. Oficiul de Transfer Tehnologic al Institutului de Cercetare şi Inovare şi inventatorii vor fi responsabili de îndeplinirea planului de comercializare sau a procesului de transfer tehnologic şi vor înainta anumite propuneri, precum schiţele unor acorduri sau planuri de afaceri, Prorectorului pentru activitatea ştiinţifică.
8.22.  Deciziile de natură comercială, precum cele legate de termenii unui acord de cesionare/licenţiere sau de stabilirea unei întreprinderi spin-off sau a unui alt mecanism de transfer tehnologic, vor fi luate în fiecare caz aparte de către Oficiul de Transfer Tehnologic împreună cu Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică, luând în consideraţie toate circumstanţele, şi aprobate de Rectorul USM.
8.23. Universitatea poate decide să nu depună o cerere de protecţie a proprietăţii industriale înregistrate sau poate retrage o cerere ce nu a fost publicată dacă se consideră că, în scopul comercializării, este mai potrivit ca Proprietatea Intelectuală să fie tratată drept know-how confidenţial. În asemenea cazuri, Inventatorul (Inventatorii) va fi solicitat (vor fi solicitaţi) să se abţină de la dezvăluirea publică a Proprietăţii Intelectuale, printr-o declaraţie scrisă. Alegând această opţiune, Universitatea va ţine cont totuşi de libertatea de a publica a Cercetătorilor şi de interesul public.
8.24. Dacă Universitatea decide să întrerupă o cerere, să o retragă sau să nu mai menţină un drept oferit sau înregistrat, prevederile p.6.6 se vor aplica. Asemenea decizii vor fi luate de către persoana sau comitetul desemnate de Universitate.
8.25.  Proprietatea Intelectuală ce intră sub incidenţa Secţinii 6 poate fi şi ea dezvăluită Universităţii de către Cercetători conform termenilor acestei Politici. În asemenea cazuri, Universitatea va decide, timp de 30 de zile de la dezvăluirea completă a tuturor informaţiilor relevante, dacă va exploata Proprietatea Intelectuală. Dacă Universitatea hotărăşte să-şi ia asupra protejarea şi comercializarea Proprietăţii Intelectuale, atunci regulile stabilite în această Politică se vor aplica.
8.26.  Cheltuielile efectuate în legătură cu protejarea şi comercializarea Proprietăţii Intelectuale vor fi suportate de către Universitate.
8.27.  În timpul periodei de evaluăre şi comercializare sau transfer tehnologic, descrierea completă a obiectului de proprietate intelectuală va fi dezvăluită unor terţe părţi doar în urma încheierii unui acord de confidenţialitate.
IX. Înregistrarea  şi menţinerea portofuliului de Proprietate Intelectuală  al  Universităţii de Stat din Moldova
9.1.  Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va ţine evidenţa obiectelor de proprietate intelectuală a Universităţii într-o formă adecvată, cu suficiente detalii. Secţia va monitoriza termenul limită al obligaţiilor de plată legate de menţinerea în vigoare a obiectelor de proprietate intelectală protejate şi va informa Prorectorul pentru activitatea ştiinţifică în timp rezonabil.
9.2.  Secţia „Protecţia şi valorificarea elaborărilor ştiinţifice” a Institutului de Cercetare şi Inovare al USM va ţine evidenţa contabilă pentru fiecare obiect de proprietate intelectuală; va asigura ca obiectele de proprietate intelectuală să fie înregistrate în registrele contabile, ca toate costurile să fie achitate la timp şi ca veniturile generate de exploatare să fie distribuite.
X. Distribuirea veniturilor, motivarea Cercetătorilor
10.1.  Dacă drepturile la OPI creat în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu aparţin în exclusivitate angajatorului sau beneficiarului sau dacă angajatrul sau beneficiarul are o licenţă, atunci autorul (coautorii) are (au) dreptul la o remunerare echitabilă.
10.2.  Valoarea, timpul şi metoda de plată a remuneraţiei pot fi negociate, luând în consideraţie profitul real sau presupus obţinut în urma utilizării OPI creat în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de valabilitate a titlului de protecţie, în mod independent de raporturile de servicu care au fost stabilite în alt contract încheiat între angajat şi autor (coautori).
10.3.  Valoarea remuneraţiei trebuie să constituie cel puţin 15% din venitul brut şi să fie calculată şi plătită autorului (coautorilor) nu mai târziu de sfârşitul fiecărui an de exploatare. Autorul (coautorii) are (au) dreptul de a fi remunerat (remuneraţi) chiar şi atunci când angajatorul sau beneficiarul cedează drepturile asupra OPI creat în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu. Astfel remuneraţia este furnizată de noul proprietar al OPI.
10.4.  În cazurile în care există mai mulţi Inventatori, partea de venit datorată acestora este împărţită între Inventatori într-o proporţie ce reflectă contribuţiile lor, conform celor scrise în Formularul de Dezvăluire a Invenţiei, semnat de către toţi Inventatorii.
10.5.  În anumite cazuri, Universitatea îşi rezervă dreptul de a negocia termeni speciali de distribuire a veniturilor, mai ales, atunci când veniturile au fost generate prin vânzarea unor acţiuni sau prin plătirea unor dividende, în cazurile în care nişte acţiuni au fost alocate Universităţii într-o entitate căreia i-a fost cedată sau licenţiată Proprietatea Intelectuală, dar care nu este o întreprindere spin-off.
10.6.  Dacă OPI creat în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu nu corespunde condiţiilor de brevetare şi înregistrare, atunci angajatorul poate oferi o remuneraţie de încurajare, conform Regulamentului Instituţional cu privire la stimularea performanţei în cercetare (Anexă).
10.7. Dacă OPI creat în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu a fost comercializat înainte de a obţine protecţie legală, atunci autorul (coautorii) este remunerat (sunt remuneraţi) după obţinerea titlului legal, incluzându-se şi partea din tranzacţiile anterioare.
10.8.  În cazul înfiinţării unei întreprinderi spin-off, un acord individual între Universiate şi Inventator(i) se va aplica în legătură cu împărţirea capitalului. Condiţiile acordului vor fi negociate în fiecare caz aparte, ţinând cont de contribuţia Inventatorilor la dezvoltarea şi exploatarea ulterioară ce depăşeşte crearea Proprietăţii Intelectuale şi de orice finanţare oferită de Inventator(i), Universitate sau terţe părţi ce dobândesc acţiuni în noua întreprindere. Decizia cu privire la condiţiile întreprinderii spin-off va fi aprobată de către Rectorul USM.
10.9.  În cazul exploatării mărcilor comerciale, Inventatorul (Inventatorii), luând în considerare proporţia contribuţiei lor la exploatare, pot să beneficieze de venituri în măsura stabilită de un acord individual. Institutul de Cercetare şi Inovare al USM va înainta proiecte de decizii în asemenea chestiuni, pentru fiecare caz în parte, pentru aprobare Rectorului USM.
XI. Încălcarea regulilor prezentei Politici
11.1. Încălcarea prevederilor acestei Politici va fi abordată cu ajutorul procedurilor obişnuite ale Universităţii de Stat din Moldova, în conformitate cu prevederile legale relevante.
ale Universităţii de Stat din Moldova, în conformitate cu prevederile legale relevante.
XII. Dispute şi apeluri
12.1. În primă instanţă, disputele vor fi abordate de către Institutul de Cercetare şi Inovare şi de Comisia de Etică ale Universităţii de Stat din Moldova. Va fi luată o decizie în decurs de 20 de zile de la depunerea plângerii. Referitor la orice dispute legale apărute în legătură cu prevederile acestei Politici, prevederile legale relevante vor fi aplicate.
XIII. Intrarea în vigoare a Politicii
13.1. Această Politică va fi aprobată la şedinţa Senatului Universităţii de Stat din Moldova din data de 26.04.2016 şi va intra în vigoare începând cu ziua semnării.