Universitatea de Stat din Moldova (USM) este una dintre cele mai notabile şi cu tradiţie universităţi din Republica Moldova. Fiind lider în domeniul său de activitate, USM se dovedeşte a fi şi cea mai inovativă şi dinamică instituţie de învăţământ superior şi de cercetare, orientată spre performanţă şi excelenţă în domeniul cercetării, inovării şi transferului tehnologic. În acest context poate fi menţionată şi conferirea de către Directoratul General pentru Cercetare şi Inovare al Comisiei Europene a titlului „Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare / HR Excellence in Research” acordat Universităţii de Stat din Moldova la 17 iulie 2015. Alături de personalul didactico-ştiinţific al Universității, potențialul uman de cercetare este consolidat cu 280 persoane angajate în funcții de cercetători (de bază, cumul și prestări servicii) pe 175 unități în cercetare în cadrul Institutului de Cercetare și Inovare al USM. Printre cele mai valoroase realizări ştiinţifice în ultimii 5 ani pot fi considerate obţinerea a peste 100 brevete de invenţie, susţinerea a circa 200 teze de doctorat, participări la peste 1800 de conferinţe ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. Programele de studii superioare de doctorat (ciclul III) se desfăşoară la USM în 11 şcoli doctorale, iar programele de postdoctorat se organizează în scopul realizării de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative avansate. Senatul USM a aprobat mai multe acte normative care promovează inovarea și transferul tehnologic la Universitate, cum ar fi Strategia de cercetare și inovare la Universitatea de Stat din Moldova pentru perioada 2015-2020, care include angajamentul USM de modernizare a infrastructurii de cercetare și inovare (2015), Regulamentul cu privire la proiectele de transfer tehnologic la Universitatea de Stat din Moldova (2017), Regulamentul de funcţionare a Oficiului de Transfer Tehnologic al Universitaţii de Stat din Moldova (2016), Politica instituţională de proprietate intelectuală şi transfer tehnologic a Universităţii de Stat din Moldova (2016) și, nu în ultimul rând, Regulamentul instituţional cu privire la stimularea performanţei în cercetare (2016), care stipulează explicit susținerea cercetărilor științifice, a lucrărilor de inovare și transfer tehnologic, orientate spre obținerea și implementarea în economia națională a unor produse, servicii și procedee noi sau perfecționate, la un nivel profesional înalt, prin activități legale în sfera științei și inovării, care contribuie la dezvoltarea procesului inovațional și de transfer tehnologic în cadrul Incubatorului de Inovare „lnventica-USM” și Oficiului de Transfer Tehnologic al Universității. În baza proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de cercetare, a celor de inovare și transfer tehnologic, la USM au fost consolidate centrele de excelență Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică (CECMI), Chimia Aplicată şi Ecologică, Centrul Regional Interdisciplinar Ştiinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate (CaRISMA), Centrul de Studii Interdisciplinare etc.

Organigrama Institutului de Cercetare şi Inovare
Regulamentul de funcţionare a Oficiului de Transfer Tehnologic al Universităţii de Stat din Moldova
Politica Instituţională de Proprietate Intelectuală şi Transfer Tehnologic a Universităţii de Stat din Moldova

Misiunea

Promovarea politicii de stat în sfera ştiinţelor fundamentale şi aplicative în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi asigurarea consolidării interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie; antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, susţinerea tinerilor cercetători ştiinţifici; desfăşurarea colaborării internaţionale în cercetare.

Obiectivele:

 • Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale lansate pentru obţinerea proiectelor.
 • Informarea şi desemnarea informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare, de finanţare, transfer tehnologic, granturi naţionale şi europene, programe Horizon 2020 etc).
 • Promovarea cercetării ştiinţifice pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înre, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale în cadrul USM.
 • Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul restructurării strategiilor.
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă prin intermediul studiilor de doctorat şi postdoctorat.

Activităţi:

 • managementul activităţii de cercetare ştiinţifică, a transferului tehnologic şi gestiunea alocărilor financiare în sfera ştiinţei şi inovării de comun acord cu Secţia Planificare şi Finanţe;
 • întocmirea planului anual şi de perspectivă a lucrărilor ştiinţifice şi transfer tehnologic;
 • organizarea participării la concursuri de programe, proiecte (granturi) naţionale şi internaţionale;
 • organizarea editării ediţiilor ştiinţifice şi a desfăşurării manifestărilor ştiinţifice;
 • organizarea acreditării şi reacreditării Universităţii în domeniul cercetării şi inovării;
 • organizarea atestării cadrelor ştiinţifice şi a concursurilor pentru ocuparea posturilor ştiinţifice;
 • organizarea valorificării realizărilor ştiinţifice prin intermediul implementării şi a vânzării elaborărilor, editării monografiilor, publicării articolelor în reviste prestigoase, participării la concursuri naţionale şi internaţionale;
 • coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor;
 • înregistrarea de stat a proiectelor şi a rapoartelor ştiinţifice;
 • organizarea avizării rapoarteloe ştiinţifice finale;
 • actualizarea paginii WEB – compartimentul cercetare;
 • organizarea admiterii şi a evidenţei doctoranzilor (ciclul III, postuniversitare).